الف: در مقطع كارداني فني و كارداني حرفه‌اي:

1)همه گروه‌هاي صنعت، كشاورزي، فرهنگ و هنر و مديريت و خدمات اجتماعي ملزم به انتخاب 6 واحد از بين 12 واحد در قالب 3 درس بر اساس جدول زير مي‌باشند.

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

اخلاق حرفه‌اي

2

نظري

32

2

اصول سرپرستي

2

نظري

32

3

كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات

2

نظري

32

4

كارآفريني

2

نظري

32

5

ايمني و بهداشت محيط كار

2

نظري

32

6

 

مهارت‌ها و قوانين كسب و كار(اين درس شامل مباحث مربوط به مهارت‌هاي ارتباطي، بيمه، ماليات و قانون كار مي‌باشد.)

2

نظري

32

 

2)  علاوه بر 3 درس فوق هريك از گروه‌هاي مذكور بايد يك درس به ارزش 2 واحد را بر اساس جداول زير انتخاب نمايند:

گروه صنعت:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

گزارش نويسي

2

نظري

32

2

مباني كنترل كيفيت

2

نظري

32

 

           گروه كشاورزي:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

آموزش و ترويج كشاورزي

2

نظري

32

2

بازاريابي كشاورزي

2

نظري

32

 

          گروه فرهنگ و هنر:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

خلاقيت در هنر

2

نظري

32

2

فرهنگ عمومي

2

نظري

32

 

          گروه مديريت و خدمات اجتماعي:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

خدمات الكترونيك

2

نظري

32

2

مستندسازي

2

نظري

32

 

         ب: در مقطع كارشناسي حرفه‌اي و مهندسي فناوري

              همه گروه‌هاي صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر ملزم به انتخاب 4 واحد از بين 8 واحد در قالب 2 درس بر اساس جدول زير مي‌باشند:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

مديريت منابع انساني

2

نظري

32

2

مديريت كسب و كار و بهرو‌وري

2

نظري

32

3

مهارت‌هاي مسئله‌يابي و تصميم‌گيري

2

نظری

32

4

اصول و فنون مذاكره

2

نظری

32

 

2)علاوه بر 2 درس فوق هريك از گروه‌هاي مذكور بايد يك درس به ارزش 2 واحد را بر اساس جداول زير انتخاب نمايند:

          گروه صنعت:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

كنترل پروژه

2

نظري

32

2

تحليل هزينه و منفعت

2

نظري

32

 

        گروه كشاورزي:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

توسعه پايدار كشاورزي

2

نظري

32

2

كاربرد تكنولوژي نوين در كشاورزي

2

نظري

32

 

     گروه فرهنگ و هنر:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

مديريت مراكز و سازمان‌هاي هنري

2

نظري

32

2

مديريت مراكز و سازمان‌هاي فرهنگي

2

نظري

32

 

    گروه مديريت و خدمات اجتماعي:

رديف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

تحليل هزينه و منفعت

2

نظري

32

2

روانشناسي كار

2

نظري

32

 

         شايان ذكر است دروس مهارت های مشترك به روش نيمسالي پس از ترم اول و در روش پودماني پس از پودمان اول قابل ارائه مي‌باشند.