دروس عمومی

دوره کاردانی حرفه ای


 

جدول دروس عمومی دوره کاردانی حرفه ای  علمی- کاربردی

 

الف ـ

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

1

فارسی

3

48

-

48

-

 

2

زبان خارجی

3

48

-

48

-

 

3

 یک درس از گروه درس
« مبانی نظری اسلام»1

2

32

-

32

-

 

4

یک درس از گروه درس
« اخلاق اسلامی»2

2

32

-

32

-

 

5

تربیت بدنی 1

1

-

32

32

-

 

6

جمعیت و تنظیم خانواده

1

16

-

16

-

جمع

12

176

32

192

-

 

 

 

1.       گروه درس « مبانی نظری اسلام» شامل 4 درس ( 1ـ اندیشه اسلامی (1) 2ـ اندیشه اسلامی (2) 3ـ انسان در اسلام 4ـ حقوق اجتماعی ـ سیاسی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

2.      گروه درس « اخلاق و تربیت اسلامی » شامل 5درس ( 1ـ فلسفه اخلاق ـ 2ـ اخلاق اسلامی 3ـ آئین زندگی 4ـ عرفان عملی اسلام ) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی و 5- درس آشنایی با دفاع مقدس مصوبه جلسه 777 مورخ 9/11/1389 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  است.

 

3.     بر اساس مصوبه جلسه 842 مورخ 10/6/1392 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درس تربیت بدنی به ارزش 1 واحد جایگزین درس تربیت بدنی 1 شده و اجرای آن  از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92  الزامی است.

4.     بر اساس مصوبه جلسه 823 مورخ 6/12/1391 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درس  دانش خانواده و جمعیت به ارزش 2 واحد جایگزین درس جمیعت و تنظیم خانواده شده و اجرای آن  از نیمسال اول سال تحصیلی 93-92  الزامی است.

 

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. (مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.)

** دروس ردیفهای 1 و2 باید در دو جلسه 5/1 ساعته در 16 هفته تدریس شود.


 

جدول «گروه درس»

 

گروه درسی

عنوان درس

واحد

ساعت

مبانی نظری اسلام

اندیشه اسلامی1 (مبدأ و معاد)

2

32

انسان در اسلام

2

32

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

32

اخلاق اسلامی

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2

32

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

32

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

2

32

عرفان عملی اسلام

2

32

آشنایی با دفاع مقدس

2