دروس عمومی

دوره کارشناسی ناپیوسته


جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته علمی-  کاربردی

 

 

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

1

 یک درس از گروه درس
« مبانی نظری اسلام»1

2

32

-

32

-

 

2

یک درس از گروه درس
« انقلاب اسلامی»2

2

32

-

32

-

 

3

یک درس از گروه درس
« تاریخ تمدن اسلامی»3

2

32

-

32

-

 

4

یک درس از گروه درس
« آشنایی با منابع اسلامی »4

2

32

-

32

تربیت بدنی 1

 

5

ورزش 1

1

-

32

32

-

جمع

9

128

32

160

-

 

 

 

 

1.   گروه درس « مبانی نظری اسلام» شامل دروس (1ـ اندیشه اسلامی (1) 2ـ اندیشه اسلامی (2) 3ـ انسان در اسلام 4ـ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

2.   2 . گروه درس « ا نقلاب اسلامی » شامل دروس (1ـ انقلاب اسلامی ایران 2ـ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3ـ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی و 4- درس آشنایی با دفاع مقدس مصوب جلسه 777 مورخ 9/11/1389 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

3.   3. گروه درس « تاریخ تمدن اسلامی» شامل دروس ( 1ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2ـ تاریخ تحلیلی صدر اسلام 3ـ تاریخ امامت) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

4.   4 . گروه درس « آشنایی با منابع اسلامی » شامل دروس ( 1ـ تفسیر موضوعی قرآن 2ـ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

  1. بر اساس مصوبه جلسه 842 مورخ 10/6/1392 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درس ورزش 1 به ارزش 2 واحد جایگزین درس تربیت بدنی 2 شده و اجرای آن  از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92  الزامی است.

 

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

 

 

جدول «گروه درس»

 

گروه درسی

عنوان درس

واحد

ساعت

مباني نظري

اندیشه اسلامی1 (مبدأ و معاد)

2

32

اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت)

2

32

انسان در اسلام

2

32

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

32

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران

2

32

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

32

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

32

آشنایی با دفاع مقدس

2

32

تاریخ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

32

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

تاریخ امامت

2

32

آشنایی با منابع اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

تفسیر موضوعی نهج­البلاغه

2

32