ردیف

عنوان رشته

1

کارشناسی حرفه­ای بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی

2

مهندسی فناوری پرورش صنعتی طیور/مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی طیور

3

مهندسی فناوری پرورش صنعتی گاو/مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی گاو

4

مهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل/مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فراوری محصولات زنبور عسل

5

مهندسی فناوری صنایع شیر و فرآورده های لبنی/مهندسی فناوری صنایع غذایی - شیر و فراورده های لبنی

6

کارشناسی حرفه­ای مدیریت مخاطرات کشاورزی

7

مهندسی فناوری آبخیزداری/مهندسی فناوری منابع طبیعی - آبخیزداری

8

مهندسی فناوری توزیع و مصرف آب کشاورزی/مهندسی فناوری آبیاری - توزیع و مصرف آب کشاورزی

9

مهندسی فناوری جتگلداری تلفیقی/مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي

10

مهندسی فناوری حفاظت و حمایت منابع طبیعی/مهندسی فناوری منابع طبیعی - حفاظت و حمایت منابع طبیعی

11

مهندسی فناوری سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعی/مهندسی فناوری منابع طبیعی - سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی

12

مهندسی فناوری شبکه های آبیاری و زهکشی/مهندسی فناری آبیاری - شبکه های آبیاری و زهکشی

13

مهندسی فناوری مرتعداری/مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري

14

مهندسی فناوری تولیدات گلخانه ای/مهندسی فناوری باغبانی - تولیدات گلخانه‌ای

15

مهندسی فناوری تولید دانه های روغنی/مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنی

16

مهندسی فناوری تولید میوه های مناطق معتدله/مهندسي فناوري باغبانی - توليد ميوه هاي مناطق معتدله

17

مهندسی فناوری تولید و فرآوری پسته/مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته

18

مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی/مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي

19

مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر/ مهندسی فناوری زراعت - گیاهان دارویی و معطر

20

مهندسی فناوری مدیریت تلفیقی آفات/مهندسی فناوری گیاه‌پزشکی - مدیریت تلفیقی آفات

21

مهندسی فناوری مکانیزاسیون زراعی و باغی/مهندسی فناوری مکانیزاسیون کشاورزی - مکانیزاسیون زراعی و باغی

22

مهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیان/مهندسی فناوری شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان

23

مهندسی فناوری صید و بهره برداری آبزیان/مهندسی فناوری شیلات - صید و بهره برداری آبزیان

24

مهندسی فناوری تولیدات خوراک دام/مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فراوری خوراك دام

25

مهندسی فناوری ساخت و تولید ماشین ها و ادوات زراعی و باغی/مهندسی فناوری ماشین‌های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین‌های زراعی و باغی/مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي

26

مهندسی فناوری صنایع بسته بندی - محصولات کشاورزی

27

کارشناسی حرفه ای علوم حیوانات آزمایشگاهی

28

مهندسی فناوری زراعت - تولیدبرنج

29

مهندسی فناوری زراعت-  تولید ذرت

30

مهندسي فناوري دامپروری- پرورش اسب

31

مهندسي فناوري زراعت- تولید پنبه

32

مهندسي فناوری سامانه ھای اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعی/مهندسی فناوری منابع طبیعی - سامانه‌های اطلاعات جغرافیای

33

مهندسي فناوري باغبانی - تولید و فرآوری چای

34

مهندسی فناوری شیلاتفرآوری محصولات شیلاتی

35

مهندسي فناوری صنایع غذایی- گوشت وفرآورده ھاي گوشتي

36

مهندسي فناوری زیستی مواد غذایی

37

مهندسي فناوري ماشین آلات کشاورزیساخت و تولید ماشین های آبیاری

38

مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک ھای جنگلی

39

مهندسی فناوری زراعت چوب/مهندسی فناوری منابع طبیعی - زراعت چوب

40

مهندسی فناوری  مناطق طبیعی احیای مناطق بیابانی(ترمی)