رديف

نام رشته

1

كارداني حرفه اي امداد سوانح

2

كارداني حرفه اي خدمات مشاوره حقوقي اصناف/كاردانی حرفه‌ای بازرگانی - مشاوره حقوقی اصناف

3

كارداني حرفه اي لجستيك و زنجيره تأمين/كاردانی حرفه‌ای مدیریت - لجستیك و زنجیره تامین

4

كارداني حرفه اي تربيت مروج سياسي

5

كارداني حرفه اي مشاركت هاي مردمي/كاردانی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - مشاركت‌های مردمی

6

كارداني حرفه اي مربيگري پايه سواركاري/كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری

7

كارداني حرفه اي مراقبت سالمندان/كاردانی حرفه‌ای مددكاری اجتماعی - مراقبت سالمندان

8

كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار

9

كارداني حرفه اي مددكاري كودك/كاردانی حرفه‌ای مددكاری اجتماعی - مددكاری كودك

10

كارداني حرفه اي مددكاري خانواده/كاردانی حرفه‌ای مددكاری اجتماعی - مددكاری خانواده

11

كارداني حرفه اي مربيگري پايه كشتي/كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه كشتی

12

كارداني حرفه اي مربيگري پايه فوتبال/كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه فوتبال

13

كارداني حرفه اي امور ضابطين قضايي/كاردانی حرفه‌ای حقوق - امور ضابطین قضایی(پودمانی)

كارداني حرفه اي امور ضابطين قضايي/كاردانی حرفه‌ای حقوق - امور ضابطین قضایی(ترمی)

کاردانی حرفه ای حقوق-  امورضابطین قضایی(پذیرش مهر 93 به بعد)

 

14

كارداني حرفه اي مربيگري پايه شطرنج/كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه شطرنج

15

كارداني حرفه اي سلامت ياري

16

كارداني حرفه اي سرپرستي مجتمع هاي تجاري/مدیریت - سرپرستی مجتمع های تجاری

17

كارداني حرفه اي سرپرستي و توزيع كالا و خدمات/كاردانی حرفه‌ای مدیریت - سرپرستی توزیع كالا و خدمات

18

كارداني حرفه اي سرپرستي تشكل هاي صنفي/مدیریت - سرپرستی تشکل های صنفی

19

كارداني حرفه اي امور دهياري و شوراها

20

كارداني حرفه اي دستياري قضايي/كاردانی حرفه‌ای حقوق - دستیاری قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق- دستیاری قضایی(پذیرش مهر 93 به بعد)

 

21

كارداني حرفه اي خدمات مشاوره املاك/كاردانی حرفه‌ای بازرگانی - خدمات مشاوره املاك

22

كارداني حرفه اي بازاريابي

23

كارداني حرفه اي خدمات گمركي/ کاردانی حرفه ای بازرگانی امور گمرکی

24

كارداني حرفه اي مربيگري ورزش معلولين/كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری ورزش معلولین

25

كارداني حرفه اي خدمات پستي/كاردانی حرفه‌ای امور پستی

26

كارداني حرفه اي نگارش حقوقي/كاردانی حرفه‌ای حقوق - نگارش حقوقی

كاردانی حرفه‌ای حقوق - نگارش حقوقی(پذیرش مهر 93 به بعد)

27

كارداني حرفه اي خدمات پس از فروش خودرو/كاردانی حرفه‌ای خدمات پس از فروش خودرو

28

كارداني حرفه اي خدمات بندري/كاردانی حرفه‌ای مدیریت - خدمات بندری(پودمانی)

كارداني حرفه اي خدمات بندري/كاردانی حرفه‌ای مدیریت - خدمات بندری(ترمی)

29

كارداني حرفه اي حقوق ثبتي(پودمانی)/كاردانی حرفه‌ای حقوق - حقوق ثبتی

كارداني حرفه اي حقوق ثبتي(ترمی)/ كاردانی حرفه‌ای حقوق - حقوق ثبتی

کاردانی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی(پذیرش مهر 93 به بعد)

 

30

كارداني حرفه اي تكنولوژي آموزشي

31

كارداني حرفه اي حسابرسي/كارداني حرفه اي حسابداري- حسابرسي

32

كارداني حرفه اي حسابداري دولتي/کاردانی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری دولتی

33

كارداني حرفه اي حسابداري مالي/كاردانی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری مالی

34

كارداني حرفه اي حسابداري مالياتي/كاردانی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری مالیاتی

35

حسابداری واحد های تولیدی و صنعتی /كاردانی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری صنعتی

36

كارداني حرفه اي مربيگري پايه چوگان/كارداني حرفه اي تربيت بدني- مربيگري پايه چوگان

37

كارداني حرفه اي مربيگري پايه تيراندازي/كارداني حرفه اي تربيت بدني- مربيگري پايه تيراندازي

38

كارداني حرفه اي مربيگري پايه تكواندو/كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه تکواندو

39

كارداني حرفه اي جمع آوري اطلاعات نظامي/كاردانی حرفه‌ای جمع‌آوری اطلاعات نظامی (خاص سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی)

40

كارداني حرفه اي تربيت مربي مهد كودك

41

كارداني حرفه اي كودك ياري

42

كارداني حرفه اي تربيت مربي خانه كودك و نوجوان

43

كارداني حرفه اي تربيت مربي پيش دبستاني

44

كارداني حرفه اي تربيت مربي كودكان با نيازهاي ويژه

45

كارداني حرفه اي مربيگري پايه ورزش پهلواني و زورخانه اي/تربیت بدنی - مربیگری پایه ورزش پهلوانی
 و زور خانه ای

46

كارداني حرفه اي بهره وري واحدهاي صنفي/كاردانی حرفه‌ای مدیریت - بهره‌وری واحدهای صنفی

47

كارداني حرفه اي مربيگري پايه آمادگي جسماني/كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه آمادگی جسمانی

48

كارداني حرفه اي ايمني و حفاظت تصرفات ساختماني

49

كارداني حرفه اي ايمني و بهداشت واحدهاي صنفي(پودمانی)

كارداني حرفه اي ايمني و بهداشت واحدهاي صنفي(ترمی)

50

كارداني حرفه اي اورژانس اجتماعي/كاردانی حرفه‌ای مددكاری اجتماعی - اورژانس اجتماعی

51

كارداني حرفه اي انبارداري/كاردانی حرفه‌ای بازرگانی - انبارداری

52

كارداني حرفه اي امور نمايشگاهي/كاردانی حرفه‌ای بازرگانی - امور نمایشگاهی

53

كارداني حرفه اي امور زائرين

54

كارداني حرفه اي امور اداري/كاردانی حرفه‌ای مدیریت - امور اداری

55

كارداني حرفه اي امور تعاون

56

كارداني حرفه اي امور بيمه

57

كارداني حرفه اي امور بورس

58

كارداني حرفه اي امور بانكي

59

كارداني حرفه اي امداد و نجات شهري

60

كارداني حرفه اي اطفا حريق شهري

61

كارداني حرفه اي اطلاعات سيگنالي نظامي

62

كارداني حرفه اي امور تشريفات/كاردانی حرفه‌ای مدیریت - امور تشریفات

63

كارداني حرفه اي تربيت مربي آموزش هاي شهروندي/كاردانی حرفه‌ای تربیت مربی آموزش‌های شهروندی

64

كارداني حرفه اي ميهمانداري هواپيما

65

كارداني حرفه اي اصلاح و تربيت

66

كارداني حرفه اي ارشاد و معاضدت قضايي/كاردانی حرفه‌ای حقوق - ارشاد و معاضدت قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق-  ارشاد و معاضدت قضایی(پذیرش مهر 93 به بعد)

 

67

كارداني حرفه اي حج و زيارت

68

كارداني حرفه اي خدمات قضايي/كاردانی حرفه‌ای حقوق - خدمات قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق- خدمات قضایی(پذیرش مهر 93 به بعد)

 

69

كارداني حرفه اي حفاظت اطلاعات سياسي و نظامي

70

كارداني حرفه اي تأمين فيزيكي اطلاعات

71

كارداني حرفه اي مربيگري پايه هندبال/كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه هندبال

72

امور حقوقی شورای حل اختلاف /كاردانی حرفه‌ای حقوق - شورای حل اختلاف

کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف(پذیرش مهر 93 به بعد)

 

73

کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودرو

74

75

کاردانی حرفه ای امور دفتری/كاردانی حرفه‌ای مدیریت - امور دفتری

76

77

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه اسکواش

78

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه بوکس

79

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه جودو

80

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه دو و میدانی

81

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه دوچرخه سواری

82

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه غواصی

83

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران

84

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه ژیمناستیک

85

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه راگبی

86

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه سنگ نوردی و صعود های ورزشی

87

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه واترپلو

88

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه تیراندازی با کمان

89

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه فوتسال

90

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه کاراته

91

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه کوه پیمایی و کوه نوردی

92

کاردانی حرفه ای کسب و کار ورزشی

93

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه پرورش اندام

94

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه والیبال

95

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه وزنه برداری

96

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه بسکتبال

97

کاردانی حرفه ای امور محله

98

کاردانی حرفه ای حسابداری حسابداری واحد های صنفی/خدمات مالی واحدهای صنفی

99

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری ورزش سالمندان

100

کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توان ذهنی

101

کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشی

102

کاردانی حرفه ای خدمات سلامت - دارویاری

103

کاردانی حرفه ای خدمات سلامت مطب داری

104

کاردانی حرفه ای خدمات سلامت - بهورزی

105

كاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه شنا

106

كارداني حرفه اي حقوق ثبتي(ترمی)

107

كارداني حرفه اي تاکسیرانی

108

کاردانی حرفه ای آرایش زنانه

109

کاردانی حرفه ای پیرایش مردانه

110

کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها به روش اجرای آموزش های خاص(فقط برای دو دوره اجرا)

111

کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه

112

کاردانی حرفه ای مراقبت زیبایی پوست و مو

113

کاردانی حرفه ای حسابداری شرکت های بیمه

114

کاردانی حرفه ای امور ثبت احوال

115

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کانگ فوتوآ -21

116

کاردانی ناپیوسته حرفه ای تربیت بدنی تربیت مربی پایه اسکیت

117

کاردانی حرفه ای امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد

118

کاردانی حرفه ای آمادگی دفاعی سازمان های مردم نهاد

119

کاردانی حرفه ای امور فرهنگی سازمان های مردم نهاد

120

کاردانی حرفه ای امور اجنماعی سازمان های مردم نهاد